Verkkosivun kaikkien toimintojen käyttämiseksi vaaditaan evästeitä. Aktivoi evästeet ja päivitä selaimesi. Päivityksen jälkeen näkyviin tulee evästeiden hallinnan valintaikkuna.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä toiminnallisuus- ja mukavuussyistä sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Voit muuttaa asetusta koska tahansa napsauttamalla kohtaa ”Muuta asetuksia”. Jos hyväksyt evästeiden käytön, napsauta kohtaa ”Kyllä, hyväksyn”. Tietosuojapolitiikkamme

 

Usein kysyttyä

Määräysten noudattaminen

Compliance Contact


Robert Bosch Oy
Compliance Officer
Äyritie 8 E
01510 Vantaa

Mitä "Compliance" merkitsee?

Se merkitsee lakien ja yrityksen määräysten noudattamista. Bosch-konsernin ja sen henkilöstön kaiken liiketoiminnan on täytettävä kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset ("määräystennoudattamisvaatimukset").

Nämä vaatimukset koskevat kaikkia, sillä noudattamatta jättäminen vaikuttaa kaikkiin suoranaisesti tai epäsuorasti. Lisäksi lain rikkominen voi aiheuttaa rikossyytteen vakavuusasteen mukaan. Lisäksi määräysten jättäminen noudattamatta vahingoittaa yritystä sekä aineellisesti että Bosch-konsernin imagon tahraantuessa. Tällöin yrityksen liiketoiminta kärsii, mikä näkyy kannattavuudessa. Määräysten noudattaminen liittyy myös Boschin ja kolmansien osapuolien välisiin liikesuhteisiin. Bosch ei halua joutua osalliseksi siitä, että muut jättävät määräyksiä noudattamatta.

Onko määräysten noudattamisvelvollisuus uusi asia Boschille?

Lakien ja yrityksen määräysten noudattamisessa ei ole mitään uutta Boschille. Jo kun yritys sai alkunsa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamona, liiketoiminta lakeja noudattaminen oli erittäin tärkeää Robert Boschille.

Mitä on tehtävä, jos määräyksiä ei noudateta?

Esimiesten lisäksi kaikkien Boschin työntekijöiden ja liikekumppanien on ilmoitettava kaikista mahdollisista määräysten noudattamatta jättämisistä seurauksien minimoimiseksi ja niiden uusiutumisen estämiseksi. Ilmoitukset voi tehdä seuraavasti:

1. Ilmoittaminen esimiehelle tai yhteyshenkilölle Boschilla

Lainsäädännön tai määräysten noudattamatta jättämisestä on pääsääntöisesti ilmoitettava esimiehelle tai yhteyshenkilölle Boschilla tavalliseen tapaan.

2. Ilmoitus suoraan määräyksien noudattamisen vastuuhenkilölle

Jos ilmoittaja olettaa, että asiaa ei voi hoitaa tavalliseen tapaan, hän voi ottaa yhteyden määräysten noudattamisen vastuuhenkilöön, joka toimii neutraalina ja puolueettomana yhteyshenkilönä.

3. Bosch Compliance Hotline

Jos ilmoittaja olettaa, että ilmoituksen jättämisestä voi olla hänelle haitallisia seurauksia, hän voi pysytellä nimettömänä ilmoittamalla mahdollisesta määräysten noudattamatta jättämisestä Bosch Compliance Hotlineen. Tämän palvelun ylläpitäjä toimittaa Bosch Compliance Hotlinen kautta saamansa ilmoituksen heti määräysten noudattamisen vastuuhenkilölle tai sitä valvovalle komitealle toimenpiteitä varten.

Kuka voi ilmoittaa määräysten noudattamatta jättämisestä?

  • Koko henkilöstö, myös harjoittelijat ja opinnäytetöitä tekevät
  • Muiden yritysten henkilöstö, kuten alihankkijoiden tai ulkoisten palveluntarjoajien henkilöstö
  • Kaikki, liikekumppanit, kuten alihankkijat, asiakkaat tai yhteisyritykset
  • Kaikki kolmannet osapuolet

Millaisista rikkomuksista on ilmoitettava?

Varsinkin rikoksista on ilmoitettava, kuten varkauksista, petoksista tai lahjonnasta. Lisäksi on ilmoitettava lainsäädännön tai yrityksen sisäisten määräysten järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä, kuten tarkoituksellisesta ja jatkuvasta laatu- tai turvallisuusmääräysten tai sosiaalisen vastuun periaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Voiko ilmoituksen tehdä, jos epäilee mutta todisteita ei ole?

Ennen ilmoituksen jättämistä on harkittava huolellisesti seuraavia asioita:

Vaikuttaako määräysten jättäminen noudattamatta ilmeiseltä?

Onko olemassa perusteita tutkia työntekijää tai Boschin liikekumppania, joka voi itse asiassa toimia täysin oikein?

Määräysten noudattamisesta vastaavien tehtävä on tehdä tutkimuksia, kerätä oikeudessa pitäviä todisteita ja tehdä selvitystöitä. He saavat apua asiantuntijoilta, joilla on tarvittava koulutus ja valtuudet.

Onko määräysten noudattamatta jättämisestä ilmoittavien syytä pelätä joutuvansa vaikeuksiin?

Määräysten noudattamisesta jättämisestä ilmoittavien ei tarvitse pelätä seurauksia, jos he toimivat parhaan tietonsa mukaan ja vilpittömästi.

Jos Bosch Compliance Hotlinea käytetään väärin esimerkiksi tekemällä selkeästi perätön ilmoitus, jonka tutkimiselle ei ole mitään perusteita, Bosch pidättää itselleen oikeuden ryhtyä juridisiin tai kurinpitotoimiin ilmoituksen tekijää vastaan.

Onko ilmoituksen tekeminen nimettömänä sopusoinnussa Boschin arvojen kanssa?

Pelkkä nimettömänä tehty ilmoitus ei aiheuta seurauksia työntekijälle. Lisäksi tarvitaan todisteita. Jos nimettömästi jätetyn ilmoituksen tueksi löytyy todisteita, kyseessä olevan työntekijän on vastattava syytöksiin. Mutta jos todisteita ei ole, toimitaan aivan kuin ilmoitusta ei olisi tehty. Ilmoituksen kohteeksi joutuneelle ei tällöin aiheudu mitään seurauksia. Ilmoituksesta ei tehdä mitään merkintää hänen tietoihinsa.

Nimettömissä ilmoituksissa ei ole mitään uutta. Yritykselle on tehty nimettömiä ilmoituksia ennenkin, ja ne on tarkistettu. Uutta on vain se, että työntekijöillä ja kolmansilla osapuolilla on nyt käytössään ilmoitusmenettely ja selkeästi nimetty yhteyshenkilö eli määräysten noudattamisesta vastaava henkilö. Hän toimii puolueettomasti ja varmistaa, että asia käsitellään nopeasti sekä oikeudenmukaisesti.

Mitä ilmoitukselle tapahtuu?

Määräysten noudattamisesta vastaava on vastuussa ilmoitusten tutkimisesta ja käsittelemisestä tarvittaessa Boschin tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Hän ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Jos asialla on suuri merkitys esimerkiksi epäiltäessä yrityksen ylimpään johtoon kuuluvaa tai jos Bosch-konsernille voi aiheutua merkittäviä taloudellisia tai imagoseurauksia, myös määräysten noudattamista valvovalle komitealle ilmoitetaan heti. Tämä komitea koostuu yrityksen sisäisestä tarkastuksesta ja lakiasioista vastaavista henkilöistä. Se koordinoi määräysten noudattamisen yleistä valvontaa Bosch-konsernissa.

Dokumentoiminen ja läpinäkyvyys

Määräysten noudattamisesta vastaava kirjaa kaikki ilmoitukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet. Kun osapuolia on kuultu, ilmoituksen tekijä voi tiedustella, kuinka tutkimukset etenevät. Jos tutkimukset on lopetettu todisteiden puuttuessa, ilmoituksen tekijälle ilmoitetaan aiheesta, jos häneltä on pyydetty lisätietoja tai hän on itse pyytänyt tietoja.

Henkilötietojen suojaaminen

Kun määräyksien noudattamatta jättämisestä tehdään ilmoitus, on henkilötietojen antaminen ylensä vättämätöntä. Kun ilmoitus otetaan vastaan ja kun sitä käsitellään, oletetaan, että ilmoituksen tehnyt on tietoinen tietosuojalainsäädännösstä ja suostuu henkilötietojen käyttämiseen asiaa tutkittaessa.