Siirry pääsisältöön
Bosch Suomessa
Kestävä kehitys, arvot ja hyvä liiketoimintatapa

Vastuumme

Kestävä kehitys tarkoittaa Boschille yrityksen pitkän aikavälin menestymisen turvaamista ja samalla ympäristön suojelemista tuleville sukupolville. Me pyrimme tekemään uusiutuvasta energiasta edullisempaa ja liikkumisesta turvallisempaa, puhtaampaa sekä taloudellisempaa. Lisäksi haluamme, että tuotteemme ovat ympäristöystävällisia.

Uskomme vakaasti, että liikemaailma voi antaa merkittävän panoksen yhteiskunnan kohtaamien haasteiden ratkaisemiselle.
Volkmar Denner, johtokunnan puheenjohtaja

Arvot, joihin toimintamme perustuu

Arvomme heijastavat tapoja, joilla harjoitamme liiketoimintaamme, eli ammatillista etiikkaamme toimiessamme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Icon number 1

Tulevaisuus ja tuloshakuisuus

Toimintamme on tuloshakuista. Sen ansiosta voimme turvata tulevaisuutemme. Samalla luomme tukevan perustan yhtiön ja säätiön yhteiskunnallisille aloitteille.

Icon number 2

Vastuullisuus ja kestävyys

Toimimme harkiten ja vastuullisesti yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi.

Icon number 3

Aloitteellisuus ja määrätietoisuus

Toimimme aloitteellisesti, kannamme yritysvastuumme ja työskentelemme määrätietoisesti kohti tavoitteitamme.

Icon number 4

Avoimuus ja luottamus

Viestimme tärkeistä yritystä koskevista asioista ajallaan ja avoimesti. Näiden toimintatapojen avulla luomme pohjan luottamukseen perustuville suhteille.

Icon number 5

Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme kollegoja ja liikekumppaneita oikeudenmukaisesti, ja katsomme oikeudenmukaisuuden yhdeksi menestyksemme kulmakivistä.

Icon number 6

Luotettavuus, uskottavuus, laillisuus

Emme tee tyhjiä lupauksia, hyväksymme sopimukset sitoviksi sekä kunnioitamme ja noudatamme lakia kaikissa toiminnoissamme.

Icon number 7

Monimuotoisuus

Arvostamme ja rohkaisemme monimuotoisuutta rikkautena, ja näemme sen menestyksemme edellytyksenä.

Piirros Robert Boschista

Pitkällä aikavälillä rehellinen ja reilu suhtautuminen liiketoimintaan tulee aina olemaan kannattavinta.

Robert Bosch, 1921
Logo "Me olemme Bosch" Boschin testausalueella Yakeshissa, Kiinassa.

We are Bosch

Toiminta-ajatuksemme kertoo, mitkä ovat toimintamme motiivit, mitä meillä on yhteistä ja mitä me edustamme. Me haluamme jättää pysyvän jäljen maailmaan — ainutlaatuisen ja erinomaisen tiimin saavutuksena.

Hyvä liiketoimintatapa

Boschilla hyvä liiketoimintatapa kuuluu kiinteänä osana yrityksen arvoihin.

Volkmar Denner

Hyvän liiketoimintatavan maailmanlaajuisesti sovellettavien sääntöjemme tarkoitus on suojella työntekijöitämme ja yritystämme sekä asiakkaitamme ja kumppaneitamme.

Kuten "We are Bosch" -toiminta-ajatuksessamme todetaan, "emme tee tyhjiä lupauksia, hyväksymme sopimukset sitoviksi sekä kunnioitamme ja noudatamme lakia kaikissa toiminnoissamme." Tämän periaatteen tärkeyden korostamiseksi olemme tehneet yhteenvedon suhtautumisestamme hyvään liiketoimintatapaan ja eettisiin kysymyksiin maailmanlaajuisesti sovellettavassa Hyvän liiketoimintatavan -oppaassa. Se toimii ohjenuorana liiketoiminnallemme.

Boschilla on maailmanlaajuinen hyvän liiketoimintatavan järjestelmä compliance-johtajan alaisuudessa. Hän raportoi suoraan yhtiön johtokunnalle. Yhtiössä on compliance-osastot ja -toimihenkilöt kaikilla toimialoilla ja alueilla.

Arvojemme mukaisen hyvän liiketoimtatavan noudattamisen varmistamiseksi yhtiöllämme on erilaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tarkastuskäytäntöjä, kuten kahden tarkastajan periaate, työkierto tietyissä tehtävissä sekä toimintojen säännöllinen auditointi. Meillä on myös pakollinen hyvän liiketoimintatavan koulutusohjelma henkilöstöllemme. Lisäksi olemme luoneet "Compliance Dialogue" -järjestelmän, jonka puitteissa johtajamme, henkilöstömme ja compliance-johtajamme voivat käsitellä hyvään liiketoimintatpaan liittyvä aiheita ja kokemuksia.

Hyvä liiketoimintatapa -järjestelmäämme kuuluu myös raportoinnin palvelunumero, jota henkilöstö, liikekumppanit ja kolmannet osapuolet voivat käyttää raportoidakseen sääntöjenvastaisuuksista koska tahansa. Vastuullisuus ja lakien noudattaminen eivät rajoitu vain omaan yritykseemme. Tässä tarkoituksessa olemme ottaneet käyttöön Eettisen säännöstön toimittajille, jossa määritellään Boschin kanssa suoritettavan yhteistyön periaatteet ja vaatimukset. Suoritamme säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksemme, että toimittajamme noudattavat näitä periaatteita. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä tarkastamme jatkuvasti hyvä liiketoimintatapa -järjestelmäämme, jotta kykenemme joustavasti mukauttamaan sääntömme ja prosessimme vastaamaan laillisia ja teknisiä uudistuksia.

Lataukset

Hyvän liiketoimintatavan opas

Hyvän liiketoimintatavan opas

Eettiset toimintasäännöt yhteistyökumppaneille

Eettiset toimintasäännöt yhteistyökumppaneille

Usein esitettyjä kysymyksiä

Mitä tarkoitamme hyvällä liiketoimintatavalla?

Hyvä liiketoimintatapa tarkoittaa lakien ja yrityksen sääntöjen noudattamista. Toisin sanoen Bosch-konsernin ja sen henkilöstön kaiken liiketoiminnan on täytettävä kaikki lainsäädännön, Hyvä liiketoimintatapa -oppaan ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset ("compliance-vaatimukset").

Hyvän liiketoimintatavan noudattaminen koskee kaikkia työntekijöitä, koska sen rikkomukset vaikuttavat, suorasti tai epäsuorasti, jokaiseen. Lain rikkomukset voivat johtaa rikossyytteisiin riippuen tapauksen vakavuudesta. Toisaalta hyvän liiketoimintatavan rikkomukset voivat aiheuttaa yritykselle rahallisia menetyksiä ja vahingoittaa sen mainetta. Sen seurauksena yrityksen liiketoiminnan tehokkuus heikkenee ja vaikuttaa kielteisesti yrityksen menestykseen. Hyvään liiketoimintatapaan liittyvät säännöt koskevat myös Boschin ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita: Bosch ei halua tulla liitetyksi tai osallistu kolmansien osapuolien hyvän liiketoimintatavan rikkomuksiin.

Mitä tulee tehdä, jos määräyksiä rikotaan?

Jokaisen työntekijän velvollisuus on raportoida hyvän liiketoimintatavan rikkomuksista ja sillä tavoin rajoittaa tällaisten rikkomusten seurauksia ja ehkäistä rikkomusten esiintymistä tulevaisuudessa. Tämä koskee myös liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia.

Kuka voi raportoida hyvän liiketoimintatavan rikkomuksista?

• Kuka tahansa työntekijä, mukaan luettuna harjoittelijat ja tohtoriopiskelijat

• Aliurakoitsijoiden työntekijät tai ulkoisille palveluntarjoajille työskentelevät työntekijät

• Kuka tahansa liikekumppani kuten talihankkija, asiakkaat ja yhteisyrityskumppanit

• Mikä tahansa kolmas osapuoli

Mistä rikkomuksista tulee raportoida?

On tärkeää raportoida tapahtumista, jotka viittaavat siihen, että on tehty rikos — kuten varkaus, petos tai lahjonta — tai että on ilmennyt laillisten määräysten tai yrityksen sisäisten sääntöjen järjestelmällinen rikkomus, kuten tahallinen ja toistuva laatu- tai turvallisuusstandardien tai Liiketoiminnan eettisen säännöstön noudattamatta jättäminen.

Epäily, mutta ei todisteita — pitääkö raportoida?

Kyllä. Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavien työntekijöiden vastuualueeseen kuuluu tutkimusten tekeminen ja sellaisten todisteiden kerääminen, jotka kestävät oikeudessa, sekä välttämättömien menettelyjen alullepano. Heitä tukee asiantuntijaosasto, jolla on vaadittu koulutus ja asiaan kuuluvat valtuudet.

Pitääkö rikkomuksista raportoivien henkilöiden pelätä ikäviä jälkiseurauksia?

Henkilöiden, jotka raportoivat mahdollisista hyvän liiketoimintatavan rikkomuksista parhaan tietämyksensä mukaisesti, ei tarvitse pelätä joutuvansa epäedulliseen asemaan yrityksessä toimintansa vuoksi.

Onko mahdollista raportoida nimettömänä?

Raportin voi antaa nimettömänä Boschin compliance-palvelunumeron kautta. Palvelunumeron yhteyteen voidaan ottaa käyttöön salattu sähköpostilaatikko, jonka avulla voi olla nimettömästi yhteydessä hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän kanssa.

Mitä raportille tarkkaan ottaen tapahtuu?

Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän on käynnistettävä tutkimus raportoidusta rikkomuksesta ja varmistettava, että asia selvitetään asianmukaisesti (tarvittaessa Boschin asiantuntijaosaston tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa).

Dokumentointi ja läpinäkyvyys

Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän on dokumentoitava mahdollisten rikkomusten raportit sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Raportoiva henkilö voi tiedustella tutkimuksen edistymisen tilaa asianosaisten lailliset oikeudet huomioon ottaen. Jos asian tutkimus lopetetaan, koska asianmukaista rikkomusta ei löydetä, asianosaisia informoidaan sen mukaisesti, mikäli heiltä on pyydetty kannanottoa tutkimuksen aikana tai heiltä on pyydetty tutkimukseen liittyvää tietoa.

Tietosuoja

Hyvän liiketoimintatavan mahdollisten rikkomusten kaikkiin raportteihin liittyy tavallisesti henkilötietojen julkitulo. Sen vuoksi tällaisten raporttien vastaanottaminen ja käsittely edellyttävät, että raportoivia henkilöitä on informoitu heidän tietosuojalakeja koskevista oikeuksistaan ja että he ovat hyväksyneet henkilötietojensa käytön asian tutkimuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa, että raportti annetaan nimettömänä, tätä ei sovelleta.

Ota yhteyttä Boschiin

Odotamme yhteydenottoasi.

Puhelinnumero

Lähetä meille viesti

Keskustele kanssamme!

Onko sinulla kysyttävää tai ehdotus? Ota yhteyttä. Olemme tavoitettavissa arkipäivisin klo 8-17.