Siirry pääsisältöön
Bosch Suomessa
Kestävä kehitys, arvot ja hyvä liiketoimintatapa

Vastuumme

Toimimme taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä ympäristön kannalta vastuullisella tavalla, koska haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua ja turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien toimeentulon. Tavoitteemme on tehdä uusiutuvasta energiasta edullisempaa ja liikkumisesta entistä turvallisempaa, puhtaampaa ja taloudellisempaa sekä kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita kaikilla toimialoillamme.

Selkeä strategia vastuullisuuden lisäämiseen

Boschin kestävän kehityksen strategia pohjautuu konkreettisiin tavoitteisiin kaikilla Boschin toimialoilla. Olemme jo vuosien ajan toteuttaneet näitä tavoitteita johdonmukaisesti.

Boschin kestävyyden tavoitevision kaavioesitys: Tavoitevision kuusi ulottuvuutta on sijoitettu kuusikulmioon. Ilmastotoimien ulottuvuus sisältää aiheet "CO₂-päästöjen vähentäminen" ja "energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet". Vesiulottuvuus sisältää aiheet "veden puute" ja "veden laatu". Kierrätystalouden ulottuvuus sisältää aiheet "materiaalitehokkuus" ja "uusiokäyttö". Monimuotoisuuden ulottuvuus sisältää aiheet "oikeudenmukaisuus" ja "osallisuus". Ihmisoikeuksien ulottuvuus sisältää aiheet "vastuu" ja "läpinäkyvyys". Terveysulottuvuus sisältää aiheet "työturvallisuus" ja "huolta aiheuttavat aineet". Kuusikulmion sisällä lukee "Uudet ulottuvuudet Kestävyys 2025".
Visio "Uudet ulottuvuudet – Vastuullisuus 2025".

Vastuullisuus määritellään yleisesti taloudellisten, ympäristöä koskevien ja sosiaalisten näkökohtien tasapainoksi. Samanaikaisesti pääomamarkkinoilla vastuullisuudesta on tullut vakiintunut käsite lyhenteellä ESG (ympäristö, sosiaalisuus, hallinta). Vastuullisuuden kokonaisvaltaisessa ymmärtämistavassamme nämä molemmat näkökannat yhdistyvät. Se jäsentää vastuullisuustyötämme, antaa selkeät suuntaviivat ja varmistaa työmme tehokuuden. Kun toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla, parannamme ihmisten elämänlaatua kaikkialla maailmassa ja turvaamme nykyisten ja tulevien sukupolvien toimeentulon.

Visiossamme "Uudet ulottuvuudet – Kestävyys 2025” tämä tavoite määritellään käytännön tasolla. Yritykseemme vaikuttavien megatrendien ja olennaisuusanalyysimme tulosten pohjalta johdettuina nämä tavoitteet asettavat puitteet toiminnallemme tulevina vuosina.

Faktoja ja lukuja

Avoimuus ja rehellisyys, kokonaisvaltaisuus ja läpinäkyvyys – nämä arvot ovat vastuullisuusraportointimme kulmakivet. Haluamme olla osa yhteiskuntaa ja kumppani, joka on vastuullinen ja luotettava.

Boschin kestävyysraportti

Vastuullisuusraportointi

Vuosittain julkaistavien faktojen avulla teemme toimintamme läpinäkyväksi – kattavasti ja vertailukelpoisesti (Global Reporting Initiative).

Arvot, joihin toimintamme perustuu

Arvomme heijastavat tapoja, joilla harjoitamme liiketoimintaamme, eli ammatillista etiikkaamme toimiessamme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Tulevaisuus ja tuloshakuisuus

Toimintamme on tuloshakuista. Sen ansiosta voimme turvata tulevaisuutemme. Samalla luomme tukevan perustan yhtiön ja säätiön yhteiskunnallisille aloitteille.

Vastuullisuus ja kestävyys

Toimimme harkiten ja vastuullisesti yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi.

Aloitteellisuus ja määrätietoisuus

Toimimme aloitteellisesti, kannamme yritysvastuumme ja työskentelemme määrätietoisesti kohti tavoitteitamme.

Avoimuus ja luottamus

Viestimme tärkeistä yritystä koskevista asioista ajallaan ja avoimesti. Näiden toimintatapojen avulla luomme pohjan luottamukseen perustuville suhteille.

Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme kollegoja ja liikekumppaneita oikeudenmukaisesti, ja katsomme oikeudenmukaisuuden yhdeksi menestyksemme kulmakivistä.

Luotettavuus, uskottavuus, laillisuus

Emme tee tyhjiä lupauksia, hyväksymme sopimukset sitoviksi sekä kunnioitamme ja noudatamme lakia kaikissa toiminnoissamme.

Monimuotoisuus

Arvostamme ja rohkaisemme monimuotoisuutta rikkautena, ja näemme sen menestyksemme edellytyksenä.

Piirros Robert Boschista

Pitkällä aikavälillä rehellinen ja reilu suhtautuminen liiketoimintaan tulee aina olemaan kannattavinta.

Robert Bosch, 1921
Logo "Me olemme Bosch" Boschin testausalueella Yakeshissa, Kiinassa.

We are Bosch

Toiminta-ajatuksemme kertoo, mitkä ovat toimintamme motiivit, mitä meillä on yhteistä ja mitä me edustamme. Me haluamme jättää pysyvän jäljen maailmaan — ainutlaatuisen ja erinomaisen tiimin saavutuksena.

Vaatimustenmukaisuus – myös yritysrajat ylittäen

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa lakien ja yrityksen ohjeiden noudattamista. Boschilla tämä on keskeinen osa arvojamme. Näin ollen olemme laatineet Hyvän liiketoimintatavan periaatteet (Code of Business Conduct), jotka ovat käytössä kaikkialla maailmassa. Yhdessä Boschin arvojen kanssa se muodostaa perustan, jota pidämme ratkaisevana Boschin liiketoiminnan menestymiselle. Vastuullinen ja lainmukainen toiminta on tärkeää myös yrityksemme rajojen ulkopuolella, joten olemme laatineet vastaavan eettisen säännöstön myös liikekumppaneitamme varten.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, hallituksen puheenjohtaja
Hyvän liiketoimintatavan periaatteet

Hyvän liiketoimintatavan periaatteet

Menettelyohjeet liikekumppaneille

Menettelyohjeet liikekumppaneille

Koko yritystä koskeva vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä

Boschin compliance-käytännöt luovat puitteet lainmukaisen toiminnan edistämiselle ja vähentävät riskejä kaikkialla maailmassa. Ne muodostavat perustan tehokkaalle ulkoisten ja sisäisten vaatimusten käytännön toteutukselle ja määrittävät tärkeiden prosessien vähimmäisvaatimukset. Niihin sisältyvät erilaiset ehkäisy- ja valvontatoimenpiteet sekä myös Boschin sisäinen väärinkäytöksiä koskeva ilmoitusjärjestelmä. Työntekijät, liikekumppanit ja kolmannet osapuolet voivat milloin tahansa käyttää tätä järjestelmää ja ilmoittaa rikkomuksesta, halutessaan anonyymisti.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Hyvä liiketoimintatapa tarkoittaa lakien ja yrityksen sääntöjen noudattamista. Toisin sanoen Bosch-konsernin ja sen henkilöstön kaiken liiketoiminnan on täytettävä kaikki lainsäädännön, Hyvä liiketoimintatapa -oppaan ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset ("compliance-vaatimukset").

Hyvän liiketoimintatavan noudattaminen koskee kaikkia työntekijöitä, koska sen rikkomukset vaikuttavat, suorasti tai epäsuorasti, jokaiseen. Lain rikkomukset voivat johtaa rikossyytteisiin riippuen tapauksen vakavuudesta. Toisaalta hyvän liiketoimintatavan rikkomukset voivat aiheuttaa yritykselle rahallisia menetyksiä ja vahingoittaa sen mainetta. Sen seurauksena yrityksen liiketoiminnan tehokkuus heikkenee ja vaikuttaa kielteisesti yrityksen menestykseen. Hyvään liiketoimintatapaan liittyvät säännöt koskevat myös Boschin ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita: Bosch ei halua tulla liitetyksi tai osallistu kolmansien osapuolien hyvän liiketoimintatavan rikkomuksiin.

Jokaisen työntekijän velvollisuus on raportoida hyvän liiketoimintatavan rikkomuksista ja sillä tavoin rajoittaa tällaisten rikkomusten seurauksia ja ehkäistä rikkomusten esiintymistä tulevaisuudessa. Tämä koskee myös liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia.

• Kuka tahansa työntekijä, mukaan luettuna harjoittelijat ja tohtoriopiskelijat

• Aliurakoitsijoiden työntekijät tai ulkoisille palveluntarjoajille työskentelevät työntekijät

• Kuka tahansa liikekumppani kuten talihankkija, asiakkaat ja yhteisyrityskumppanit

• Mikä tahansa kolmas osapuoli

On tärkeää raportoida tapahtumista, jotka viittaavat siihen, että on tehty rikos — kuten varkaus, petos tai lahjonta — tai että on ilmennyt laillisten määräysten tai yrityksen sisäisten sääntöjen järjestelmällinen rikkomus, kuten tahallinen ja toistuva laatu- tai turvallisuusstandardien tai Liiketoiminnan eettisen säännöstön noudattamatta jättäminen.

Kyllä. Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavien työntekijöiden vastuualueeseen kuuluu tutkimusten tekeminen ja sellaisten todisteiden kerääminen, jotka kestävät oikeudessa, sekä välttämättömien menettelyjen alullepano. Heitä tukee asiantuntijaosasto, jolla on vaadittu koulutus ja asiaan kuuluvat valtuudet.

Henkilöiden, jotka raportoivat mahdollisista hyvän liiketoimintatavan rikkomuksista parhaan tietämyksensä mukaisesti, ei tarvitse pelätä joutuvansa epäedulliseen asemaan yrityksessä toimintansa vuoksi.

Raportin voi antaa nimettömänä Boschin compliance-palvelunumeron kautta. Palvelunumeron yhteyteen voidaan ottaa käyttöön salattu sähköpostilaatikko, jonka avulla voi olla nimettömästi yhteydessä hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän kanssa.

Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän on käynnistettävä tutkimus raportoidusta rikkomuksesta ja varmistettava, että asia selvitetään asianmukaisesti (tarvittaessa Boschin asiantuntijaosaston tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa).

Hyvästä liiketoimintatavasta vastaavan työntekijän on dokumentoitava mahdollisten rikkomusten raportit sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Raportoiva henkilö voi tiedustella tutkimuksen edistymisen tilaa asianosaisten lailliset oikeudet huomioon ottaen. Jos asian tutkimus lopetetaan, koska asianmukaista rikkomusta ei löydetä, asianosaisia informoidaan sen mukaisesti, mikäli heiltä on pyydetty kannanottoa tutkimuksen aikana tai heiltä on pyydetty tutkimukseen liittyvää tietoa.

Hyvän liiketoimintatavan mahdollisten rikkomusten kaikkiin raportteihin liittyy tavallisesti henkilötietojen julkitulo. Sen vuoksi tällaisten raporttien vastaanottaminen ja käsittely edellyttävät, että raportoivia henkilöitä on informoitu heidän tietosuojalakeja koskevista oikeuksistaan ja että he ovat hyväksyneet henkilötietojensa käytön asian tutkimuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa, että raportti annetaan nimettömänä, tätä ei sovelleta.

Ota yhteyttä Boschiin

Odotamme yhteydenottoasi.

Puhelinnumero

Lähetä meille viesti

Keskustele kanssamme!

Onko sinulla kysyttävää tai ehdotus? Ota yhteyttä. Olemme tavoitettavissa arkipäivisin klo 8-16.